Informace o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 20.05.2022

 

1. Ochrany osobních údajů v kostce

Všeobecná upozornění

Následující informace vám poskytnou stručný přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí kterých je možné Vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném níže.

Shromažďování údajů na našem webu

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na našem webu?
Zpracování údajů na tomto webu provádí jeho provozovatel.  Jeho kontaktní údaje naleznete v sekci Impressum na těchto webových stránkách.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Některé Vaše údaje shromažďujeme, pokud nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které uvedete v kontaktním formuláři.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi informačními systémy při navštívení tohoto webu. Jedná se především o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, operačním systému nebo čase otevření stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů je shromažďujeme proto, abychom zaručili bezchybné zobrazení našeho webu. Další údaje můžeme používat k analyzování Vašeho uživatelského chování. Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali a zpracovali Vaši žádost.

Jaká máte práva v souvislosti s vašimi údaji?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o zdroji, příjemci a účelu zpracování Vašich uložených osobních údajích. Kromě toho máte právo požadovat opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další otázky týkající se ochrany osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v sekci Impressum na těchto našich webových stránkách. Kromě toho máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje externích dodavatelů

Při navštívení našeho webu může být statisticky vyhodnocováno Vaše uživatelské chování při jeho procházení. K tomuto účelu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při procházení webu probíhá zpravidla anonymně; podle údajů o chování při procházení nelze zpětně určit konkrétní osobu. Toto analyzování můžete odmítnout nebo mu zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.   

Pokud použijete tento web, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých je možné Vás osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak a k jakému účelu údaje shromažďujeme.

Upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty) může vykazovat nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana Vašich údajů před přístupem třetích osob není možná.

Provozovatel těchto stránek nezamýšlí předávat Vaše osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci, není-li to zde výslovně uvedené.

Upozornění na odpovědného správce

Správcem odpovědným za zpracování údajů na tomto webu je:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Německo

Telefon: +49 911 / 3 24 20 - 200
E-mail: infowiegelde

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací, při nichž se zpracovávají osobní údaje, je možné provádět jen s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem neformální zprávu o tomto odvolání. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro záležitosti související s právními předpisy o ochraně osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má náš podnik své sídlo.  Seznam těchto pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Taktéž se můžete obrátit na dozorový orgán Vaší země, přičemž pro Českou republiku je příslušný: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: postauooucz.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat sobě nebo třetí straně vydat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému správci, provedeme ho pouze tehdy, pokud je technicky proveditelný.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tento web používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu (například objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli webu zašlete) šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že je na začátku adresy v prohlížeči místo „http://“ uvedeno „https://“, a také podle ikony zámku na řádku s adresou v prohlížeči.

Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou třetí osoby číst údaje, která nám odesíláte.

Informace, omezení, výmaz

V rámci platných ustanovení právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených osobních údajích, jejich zdroji a příjemci a také účelu zpracování údajů. Rovněž máte právo na opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a také s dalšími dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obracet na naši adresu uvedenou v sekci Impressum na našich webových stránkách.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto odmítáme využívání kontaktních údajů povinně zveřejněných v sekci Impressum na našich webových stránkách k zasílání reklamy a informačních materiálů, které si výslovně nevyžádáme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací (například v podobě spamu) právní kroky.

3. Shromažďování údajů na našem webu

Soubory cookie

Některé stránky tohoto webu používají takzvané soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost, efektivitu a zabezpečení naší prezentace. Jedná se o drobné textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do Vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, je takzvaně relační („session cookies“). Po skončení Vaší návštěvy se automaticky odstraní. Další soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je neodstraníte, či do uplynutí stanovených lhůt (viz dále). Tyto soubory cookie nám umožňují při další návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o vytváření souborů cookie, příp. aby k uložení každého jednotlivého souboru cookie žádal o Váš souhlas. V prohlížeči můžete dále nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie nebo jejich ukládání celkově zakázat a také aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu. Soubory cookie, které jsou nutné k provádění operací na naší webové stránce (v rámci elektronické komunikace nebo k poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí), nevyžadují ke svému uložení Váš souhlas, neboť bez nich by nebylo možné technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Pokud se ukládají další soubory cookie (například soubory cookie k analyzování Vašeho chování při procházení našeho webu), těmito soubory se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zabýváme zvlášť.

Protokoly na serveru

Poskytovatel stránek neshromažďuje a neukládá informace do takzvaných protokolů na serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, ukládáme za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nikomu nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá buď na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve vyřízení Vašeho požadavku (článek 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo na základe plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření, souvisí-li Váš požadavek s naším vzájemným smluvním vztahem (článek 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, u nás zůstávají uložené do vyřízení Vašeho požadavku, nejdéle však do uplynutí 3 měsíců, či do uplynutí příslušných promlčecích lhůt vztahujících se na náš smluvní vztah, pokud tento účel zpracování odpadne. Kogentní ustanovení právních předpisů – zejména lhůty pro uchovávání dat – zůstávají nedotčeny.

4. Analytické nástroje

Matomo (dříve Piwik)

Tento web využívá funkce služby pro webovou analytiku Matomo. Poskytovatelem služby Matomo je společnost InnoCraft Ltd. („Matomo“), 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Tuto analytickou službu provádíme na našem vlastním webovém serveru, tedy žádné údaje nejsou předávány třetím osobám.

V rámci služby Matomo dochází k uložení Vaší IP adresy, ta je však před tímto uložením anonymizována. V rámci služby Matomo tak nedochází ke zpracování osobních údajů.

Služba Matomo využívá soubory cookies. Jedná se o textové soubory ukládané do vašeho počítače, které umožňují analyzovat Vaše používání tohoto webu. Za tímto účelem se anonymizované informace o užívání této webové stránky, vygenerované prostřednictvím souborů cookie, ukládají na náš server. Matomo cookies zůstanou na Vašem zařízení po dobu 30 dní. Informace vygenerované prostřednictvím souborů cookie o používání tohoto webu nejsou předávány třetím osobám. 

Před samotným uložením souborů cookie potřebných pro Matomo si od Vás vyžádáme souhlas k tomuto uložení, který můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat. V případě, že tento souhlas odvoláte (např. odpovídajícím nastavením svého prohlížeče), uloží se do Vašeho prohlížeče soubor zvaný opt-out-cookie, který zabrání, aby Matomo ukládal data o Vašem užívání našich webových stránek. Pokud následně vaše cookies smažete, bude to mít za následek, že dojde ke smazání i výše uvedené opt-out-cookie. Deaktivace Matomo cookies tak musí být při opětovné návštěvě naší stránky provedena opakovaně.  Upozorňujeme, že v případě zamezení ukládání cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu.

K odmítnutí ukládání Matomo cookies, či k opětovnému povolení jejich užívání, postupujte prosím buď výše popsaným způsobem, nebo klikněte na odkaz „Soubory cookie“ v patičce naší webové stránky.

5. Pluginy a nástroje

Mapy Google

Tento web využívá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Jejím poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

K používání funkcí Mapy Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat vliv.

Službu Mapy Google používáme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace a snadného nalezení míst, která na webu uvádíme. Budou-li v rámci služby Mapy Google do Vašeho zařízení ukládány soubory cookie, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, tak před samotným uložením těchto souborů cookie si od Vás vyžádáme rovněž souhlas k tomuto uložení, který můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat. V případě, že tento souhlas odvoláte (např. odpovídajícím nastavením svého prohlížeče), uloží se do Vašeho prohlížeče soubor zvaný opt-out-cookie, který zabrání, aby se na Google přenášely a u něj ukládaly Vaše údaje. K odmítnutí ukládání cookies, či k opětovnému povolení jejich užívání, postupujte prosím buď výše popsaným způsobem, nebo klikněte na odkaz „Soubory cookie“ v patičce naší webové stránky.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs​​​​​​​

YouTube (s rozšířenou ochranou osobních údajů)

Tato webová stránka obsahuje videa ze stránky YouTube. Poskytovatelem stránky YouTube je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Využíváme službu YouTube s rozšířenou formou ochrany osobních údajů. Tato forma dle YouTube má za důsledek, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících na této webové stránce před tím, než shlédnou video umístěné na naší webové stránce a sdílené ze stránky YouTube. Předávání údajů na YouTube partnery nicméně není touto rozšířenou formou ochrany nutně vyloučeno, neboť YouTube může – nezávisle na tom, zdali se rozhodnete shlédnout YouTube video na naší webové stránce – navazovat spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile si pustíte YouTube video na naší webové stránce, naváže se spojení se servery služby YouTube. Při tom se serveru YouTube sdělí, které naše internetové stránky jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete pak službě YouTube přímo přiřadit Vaše chování při prohlížení k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zamezit odhlášením z Vašeho YouTube účtu.

Po spuštění YouTube videa na naší webové stránce mohou být dále na Vaše koncová zařízení ukládány soubory cookie. S pomocí těchto souborů může YouTube získat údaje o návštěvnících těchto webových stránek, přičemž tyto údaje mohou být mj. používány k vytvoření videostatistik, k vylepšení uživatelského komfortu a k zamezení podvodného chování. Půjde-li o cookies, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, tak před samotným uložením těchto souborů cookie si od Vás vyžádáme souhlas k tomuto uložení, který můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat.

Na dobu uložení souborů cookie třetích osob (Google) nemáme žádný vliv. Tyto cookies však můžete ze svého koncového zařízení kdykoliv smazat.

Po spuštění videa sdíleného z YouTube stránky může případně rovněž docházet k dalším procesům zpracování osobních údajů, na které však nemáme žádný vliv.

Službu YouTube využíváme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. Další informace o ochraně osobních údajů u YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto odkazem:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Informační povinnost podle čl. 13 a čl. 14 DSGVO pro žadatele

Naposledy aktualizováno: 20.05.2022
 

Zpracovatelé dat

Jméno a kontaktní údaje správce údajů

  WIEGEL Aitrach Feuerverzinken GmbH
  An der Chaussee 5, 88319 Aitrach
  DIČ DE279209786, Registergericht Ulm HRB 726914
  whf.infowiegelde

  WIEGEL Bodelshausen Feuerverzinken GmbH
  Höfelstraße 11 - 13, 72411 Bodelshausen
  DIČ DE813316241, Registergericht Stuttgart HRB 382265
  wof.infowiegelde

  WIEGEL Bopfingen Feuerverzinken GmbH
  Carl-Zeiss-Straße 7, 73441 Bopfingen
  DIČ DE144638082, Registergericht Ulm HRB 520059
  wpf.infowiegelde

  WIEGEL Breitengüßbach Feuerverzinken GmbH
  Industriering 23 , 96149 Breitengüßbach
  DIČ DE813328769, Registergericht Bamberg HRB 4519
  wbf.infowiegelde

  WIEGEL Denkendorf Feuerverzinken GmbH
  Alemannenstraße 12, 85095 Denkendorf
  DIČ DE279209794, Registergericht Ingolstadt HRB 6054
  wdf.infowiegelde

  TKS Telekommunikationsbau Services GmbH
  Bahnhofstraße 7, 39307 Genthin, OT Dretzel
  DIČ DE264857935, Registergericht Stendal HRB 8796
  infotks-dretzelde

  WIEGEL Eching Feuerverzinken GmbH
  Dieselstraße 31, 85386 Eching
  DIČ DE813316225, Registergericht München HRB 139871
  wef.infowiegelde

  WIEGEL Essenbach Feuerverzinken GmbH
  Siemensstraße 15, 84051 Essenbach
  DIČ DE279209809, Registergericht Landshut HRB 8598
  wsf.infowiegelde

  WIEGEL Feuchtwangen Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Landersfeld 104, 91555 Feuchtwangen
  DIČ DE147635012, Registergericht Ansbach HRA 4061
  wff.infowiegelde

  WIEGEL Graben Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Zeppelinstraße 4, 86836 Graben
  DIČ DE132907842, Registergericht Augsburg HRA 18275
  waf.infowiegelde

  WIEGEL Großostheim Feuerverzinken GmbH
  Bauhofstraße 21, 63762 Großostheim
  DIČ DE813321056, Registergericht Aschaffenburg HRB 8229
  sgf.infowiegelde

  WIEGEL Grüna Feuerverzinken GmbH
  Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz, OT Grüna
  DIČ DE813316268, Registergericht Chemnitz HRB 19212
  wgf.infowiegelde

  WIEGEL Günzburg Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Kimmerle-Ring 3, 89312 Günzburg
  DIČ DE259908772, Registergericht Memmingen HRA 11631
  wzf.infowiegelde

  WIEGEL Ichtershausen Feuerverzinken GmbH
  Industriestraße 5, 99334 Amt Wachsenburg / GWG Thörey
  DIČ DE813312682, Registergericht Jena HRB 112004
  wif.infowiegelde

  WIEGEL Isseroda Pulverbeschichten GmbH & Co KG
  OT Isseroda, Troistedter Weg 13, 99428 Grammetal
  DIČ DE133499487, Registergericht Jena HRA 102476
  wip.infowiegelde

  WIEGEL Jena Feuerverzinken GmbH
  Göschwitzer Straße 44, 07745 Jena
  DIČ DE279209817, Registergericht Jena HRB 507062
  wjf.infowiegelde

  WIEGEL Kittlitz Feuerverzinken GmbH
  Am Flössel 8 / Gewerbepark, 02708 Löbau, OT Kittlitz
  DIČ DE813328785, Registergericht Dresden HRB 20308
  wkf.infowiegelde

  WIEGEL Lauchhammer Feuerverzinken GmbH
  Salzseestraße 1-5, 01979 Lauchhammer
  DIČ DE813316209, Registergericht Cottbus HRB 6409 CB
  wlf.infowiegelde

  WIEGEL Neuwied Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Rudolf-Diesel-Straße 9, 56566 Neuwied
  DIČ DE811628993, Registergericht Montabaur HRA 11827
  wwf.infowiegelde

  WIEGEL Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Brauereistraße 16, 68723 Plankstadt
  DIČ DE319066575, Registergericht Mannheim HRA 708276
  wfp.infowiegelde

  WIEGEL Plattling Feuerverzinken GmbH
  Pankofen Mühle 2, 94447 Plattling
  DIČ DE813312658, Registergericht Deggendorf HRB 2359
  kpf.infowiegelde

  WIEGEL Parey GmbH & Co KG
  Hans-Wiegel-Straße 1, 39319 Jerichow, OT Redekin
  DIČ DE132518009, Registergericht Stendal HRA 2639
  infowiegel-pareyde

  WIEGEL Rheinau Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Im Kirchkopf 6, 77866 Rheinau
  DIČ DE262522469, Registergericht Freiburg HRA 701198
  wuf.infowiegelde

  WIEGEL Trusetal Feuerverzinken GmbH
  Im Beierstal 9, 98596 Brotterode-Trusetal
  DIČ DE813321048, Registergericht Jena HRB 305902
  wtf.infowiegelde

  WIEGEL Zittau Korrosionsschutz GmbH
  Dittelsdorfer Straße 8, 02763 Zittau
  DIČ DE158000561, Registergericht Dresden HRB 5527
  ksz.infowiegelde

  WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
  Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE133499157, Registergericht Nürnberg HRA 10226
  infowiegelde

  WIEGEL Management & Consulting GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE249753197, Registergericht Nürnberg HRB 22712
  WMC.infowiegelde

  WIEGEL Innovation und Technologie GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE323265758, Registergericht Nürnberg HRB 35860
  WIT.infowiegelde

  WIEGEL Höchstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Etzelskirchener Straße 5, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  DIČ DE288639603, Registergericht Fürth HRA 10132
  wmf.infowiegelde

  PBH Pulverbeschichtung Höchstadt GmbH
  Etzelskirchener Straße 7, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  DIČ DE304615128, Registergericht Fürth HRB 15363
  infopbh-pulverde

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Rámec zpracování a původ dat

Účel a právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a, b, f DSGVO

Údaje o žadateli:

Osobní údaje uchazečů jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány za účelem provedení a zpracování výběrového řízení a posouzení vhodnosti pro danou pozici.

Zpracování vašich údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli rozhodnout o navázání pracovního poměru. Hlavním právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO. Pokud je zpracování vašich údajů založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna. Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také za účelem výkonu domovských práv (kamerový dohled na veřejných prostranstvích podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO ve spojení s. § 26 odst. 1 BDSG-neu). Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (např. údajů o zdravotním stavu) je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 9 odst. 2a DSGVO, pokud nejsou relevantní zákonná povolení, jako je čl. 9 odst. 2 písm. b). Vaše údaje budou vždy považovány za důvěrné. Pokud bychom chtěli zpracovávat vaše údaje za jiným než výše uvedeným účelem, budeme vás o tom předem informovat.

Původ (zdroj) a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Kategorie zpracovávaných osobních údajů zahrnují zejména vaše základní údaje (jméno, příjmení, příjmení, státní příslušnost), kontaktní údaje (soukromá adresa, (mobilní) telefonní číslo, e-mailová adresa) a další údaje související s procesem podávání žádostí (motivační dopis, osvědčení, dotazníky, pohovory, kvalifikace a předchozí činnosti). Pokud jste v žádosti o zaměstnání nebo v průběhu procesu podávání žádosti dobrovolně uvedli zvláštní kategorie osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu, náboženské příslušnosti, stupni zdravotního postižení), budou tyto údaje zpracovávány pouze tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas nebo pokud je to odůvodněno zákonným důvodem pro povolení. Vaše osobní údaje jsou zpravidla shromažďovány přímo od vás v rámci náborového procesu. Kromě toho jsme mohli získat údaje od třetích stran (např. agentur zprostředkujících zaměstnání), kterým jste poskytli své údaje ke zveřejnění. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které jsme přípustně získali z veřejně přístupných zdrojů (např. profesních sociálních sítí). V tomto ohledu je zpracování vašich údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Příjemci (kategorie) osobních údajů

 • V rámci společnosti získávají vaše osobní údaje pouze ty osoby a útvary (vedení, personální správa, odborné oddělení, závodní rada), které je potřebují pro rozhodnutí o náboru a pro plnění našich předsmluvních a zákonných povinností.
 • Externí subjekty (smluvní partneři), pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Externí dodavatelé (servisní společnosti) v souladu s čl. 28 DSGVO, kteří zpracovávají údaje naším jménem:
  Externí poskytovatelé IT služeb, personální poradci, personální agentury, agentury dočasného zaměstnávání, poskytovatelé služeb likvidace odpadu.
 • Jiné externí subjekty, společnosti patřící do skupiny nebo jiné externí subjekty pro plnění výše uvedených účelů, pokud s tím dotčená osoba písemně souhlasila, je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo je předání přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu:
  Úvěrové instituce (např. k proplacení cestovních výdajů), daňoví poradci.

Převod do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Doba uložení / vymazání

Podle zákonné doby uchovávání:

 • 3 měsíce pro nevyžádané žádosti (e-mail), digitální žádosti obecně.
 • 6 měsíců pro žádosti na základě inzerátů o zaměstnání, aby se zohlednila AGG.

Pokud nedojde k uzavření pracovního poměru, vaše osobní údaje vymažeme nejpozději do šesti měsíců od ukončení procesu podávání žádostí. To neplatí, pokud právní předpisy brání vymazání nebo pokud je další uchovávání nezbytné pro účely poskytnutí důkazů nebo pokud jste souhlasili s delším uchováváním. Pokud vám nebudeme moci nabídnout volné pracovní místo, ale na základě vašeho profilu se budeme domnívat, že vaše žádost může být zajímavá pro budoucí volná pracovní místa, uložíme vaše osobní údaje z žádosti i po tomto datu, pokud k tomu budeme mít váš výslovný souhlas.

Příslušné údaje budou rovněž vymazány v souladu s čl. 17 DS GVO, jestliže

 • uložení dat již není nutné,
 • subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů,
 • údaje byly zpracovány protiprávně,
 • existuje právní povinnost výmazu podle práva EU nebo vnitrostátního práva.

Práva subjektu údajů

 • Informace o údajích, které jsou o vás uchovávány (čl. 15 DSGVO)
  Zejména můžete požádat o informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně o smysluplné informace o jeho podrobnostech.
 • Oprava - v případě zpracování nepřesných osobních údajů (čl. 16 DSGVO),
 • Výmaz a omezení, jakož i námitka proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 DSGVO).
 • Právo na přenos údajů (čl. 20 DSGVO)
  Obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich přenos k jinému správci.
 • Odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 DSGVO)
  To má za následek, že v budoucnu již nemůžeme pokračovat ve zpracování údajů, které bylo založeno na tomto souhlasu.
 • Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu (čl. 77 DSGVO)
  Příslušným dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je:
  Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů, Promenade 18, 91522 Ansbach.

Právo vznést námitku

Pokud vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu bez uvedení důvodů.

Právo odvolat souhlas

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) má každý subjekt údajů právo kdykoli a bez újmy pro sebe odvolat jednotlivé nebo všechny souhlasy udělené např. za účelem plnění smlouvy, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do okamžiku odvolání.

Odvolání souhlasu a námitky zašlete písemně na adresu:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Strasse 25, 90431 Norimberk, Německo
datenschutzwiegelde

Automatizované rozhodování a profilování

Nepoužívají se žádné automatizované postupy rozhodování podle čl. 22 DSGVO ani jiná profilovací opatření čl. 4 č. 4 DSGVO.

Povinnost aktualizace a změny těchto informací podle čl. 13 a čl. 14 DSGVO

Tato informační povinnost v oblasti ochrany údajů je v současné době platná a má status říjen 2020.

Tyto informace může být nutné změnit mimo jiné v důsledku změn právních nebo úředních požadavků. Aktuální informační povinnost o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli vyvolat a vytisknout na webové stránce https://wiegel.cz/gdpr/#aplikace.

Povinnost informovat podle čl. 13 a čl. 14 DSGVO v případě zpracování údajů o zákaznících a zúčastněných stranách

Naposledy aktualizováno: 20.05.2022
 

Zpracovatelé dat

Jméno a kontaktní údaje správce údajů

  WIEGEL Aitrach Feuerverzinken GmbH
  An der Chaussee 5, 88319 Aitrach
  DIČ DE279209786, Registergericht Ulm HRB 726914
  whf.infowiegelde

  WIEGEL Bodelshausen Feuerverzinken GmbH
  Höfelstraße 11 - 13, 72411 Bodelshausen
  DIČ DE813316241, Registergericht Stuttgart HRB 382265
  wof.infowiegelde

  WIEGEL Bopfingen Feuerverzinken GmbH
  Carl-Zeiss-Straße 7, 73441 Bopfingen
  DIČ DE144638082, Registergericht Ulm HRB 520059
  wpf.infowiegelde

  WIEGEL Breitengüßbach Feuerverzinken GmbH
  Industriering 23 , 96149 Breitengüßbach
  DIČ DE813328769, Registergericht Bamberg HRB 4519
  wbf.infowiegelde

  WIEGEL Denkendorf Feuerverzinken GmbH
  Alemannenstraße 12, 85095 Denkendorf
  DIČ DE279209794, Registergericht Ingolstadt HRB 6054
  wdf.infowiegelde

  TKS Telekommunikationsbau Services GmbH
  Bahnhofstraße 7, 39307 Genthin, OT Dretzel
  DIČ DE264857935, Registergericht Stendal HRB 8796
  infotks-dretzelde

  WIEGEL Eching Feuerverzinken GmbH
  Dieselstraße 31, 85386 Eching
  DIČ DE813316225, Registergericht München HRB 139871
  wef.infowiegelde

  WIEGEL Essenbach Feuerverzinken GmbH
  Siemensstraße 15, 84051 Essenbach
  DIČ DE279209809, Registergericht Landshut HRB 8598
  wsf.infowiegelde

  WIEGEL Feuchtwangen Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Landersfeld 104, 91555 Feuchtwangen
  DIČ DE147635012, Registergericht Ansbach HRA 4061
  wff.infowiegelde

  WIEGEL Graben Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Zeppelinstraße 4, 86836 Graben
  DIČ DE132907842, Registergericht Augsburg HRA 18275
  waf.infowiegelde

  WIEGEL Großostheim Feuerverzinken GmbH
  Bauhofstraße 21, 63762 Großostheim
  DIČ DE813321056, Registergericht Aschaffenburg HRB 8229
  sgf.infowiegelde

  WIEGEL Grüna Feuerverzinken GmbH
  Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz, OT Grüna
  DIČ DE813316268, Registergericht Chemnitz HRB 19212
  wgf.infowiegelde

  WIEGEL Günzburg Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Kimmerle-Ring 3, 89312 Günzburg
  DIČ DE259908772, Registergericht Memmingen HRA 11631
  wzf.infowiegelde

  WIEGEL Ichtershausen Feuerverzinken GmbH
  Industriestraße 5, 99334 Amt Wachsenburg / GWG Thörey
  DIČ DE813312682, Registergericht Jena HRB 112004
  wif.infowiegelde

  WIEGEL Isseroda Pulverbeschichten GmbH & Co KG
  OT Isseroda, Troistedter Weg 13, 99428 Grammetal
  DIČ DE133499487, Registergericht Jena HRA 102476
  wip.infowiegelde

  WIEGEL Jena Feuerverzinken GmbH
  Göschwitzer Straße 44, 07745 Jena
  DIČ DE279209817, Registergericht Jena HRB 507062
  wjf.infowiegelde

  WIEGEL Kittlitz Feuerverzinken GmbH
  Am Flössel 8 / Gewerbepark, 02708 Löbau, OT Kittlitz
  DIČ DE813328785, Registergericht Dresden HRB 20308
  wkf.infowiegelde

  WIEGEL Lauchhammer Feuerverzinken GmbH
  Salzseestraße 1-5, 01979 Lauchhammer
  DIČ DE813316209, Registergericht Cottbus HRB 6409 CB
  wlf.infowiegelde

  WIEGEL Neuwied Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Rudolf-Diesel-Straße 9, 56566 Neuwied
  DIČ DE811628993, Registergericht Montabaur HRA 11827
  wwf.infowiegelde

  WIEGEL Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Brauereistraße 16, 68723 Plankstadt
  DIČ DE319066575, Registergericht Mannheim HRA 708276
  wfp.infowiegelde

  WIEGEL Plattling Feuerverzinken GmbH
  Pankofen Mühle 2, 94447 Plattling
  DIČ DE813312658, Registergericht Deggendorf HRB 2359
  kpf.infowiegelde

  WIEGEL Parey GmbH & Co KG
  Hans-Wiegel-Straße 1, 39319 Jerichow, OT Redekin
  DIČ DE132518009, Registergericht Stendal HRA 2639
  infowiegel-pareyde

  WIEGEL Rheinau Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Im Kirchkopf 6, 77866 Rheinau
  DIČ DE262522469, Registergericht Freiburg HRA 701198
  wuf.infowiegelde

  WIEGEL Trusetal Feuerverzinken GmbH
  Im Beierstal 9, 98596 Brotterode-Trusetal
  DIČ DE813321048, Registergericht Jena HRB 305902
  wtf.infowiegelde

  WIEGEL Zittau Korrosionsschutz GmbH
  Dittelsdorfer Straße 8, 02763 Zittau
  DIČ DE158000561, Registergericht Dresden HRB 5527
  ksz.infowiegelde

  WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
  Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE133499157, Registergericht Nürnberg HRA 10226
  infowiegelde

  WIEGEL Management & Consulting GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE249753197, Registergericht Nürnberg HRB 22712
  WMC.infowiegelde

  WIEGEL Innovation und Technologie GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE323265758, Registergericht Nürnberg HRB 35860
  WIT.infowiegelde

  WIEGEL Höchstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Etzelskirchener Straße 5, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  DIČ DE288639603, Registergericht Fürth HRA 10132
  wmf.infowiegelde

  PBH Pulverbeschichtung Höchstadt GmbH
  Etzelskirchener Straße 7, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  DIČ DE304615128, Registergericht Fürth HRB 15363
  infopbh-pulverde

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Zpracování rámu

Účel a právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a, b, f DSGVO

Údaje o zákaznících / potenciálních zákaznících:

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány za účelem splnění obchodního účelu, jako jsou předsmluvní opatření (např. pro přípravu nabídek, zpracování poptávek), pro plnění smluvních závazků (objednávka, zpracování platby objednávky, fakturace), pro dodávku zboží a služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b EU-DS-GVO), jakož i pro udržování obchodního kontaktu a informování obchodního partnera o nových produktech a nabídkách služeb (odst. 1 písm. f DSGVO). Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také za účelem výkonu domovských práv (kamerový dohled nad veřejnými prostory podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO ve spojení s. § 26 odst. 1 BDSG-neu). Kromě toho existuje zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje (např. kvůli požadavkům daňového práva) (čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice EU-DS-GVO).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Hlavní kategorie údajů jsou:

 • Název
 • Adresa
 • Kontaktní údaje kontaktních osob ve společnosti (jméno, příjmení)
 • Komunikační údaje (telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa, faxové číslo).
 • Číslo zákazníka a údaje o objednávce a dodání pro účely zahájení řízení.
 • Údaje o objednávkách a smlouvách
 • Fakturační a platební údaje Bankovní údaje, mandát Sepa

Původ (zdroj) dat

Uložené údaje byly shromážděny v rámci našeho smluvního vztahu a pro iniciaci smluv i jednotlivých objednávek, nebo vznikly v rámci obchodního vztahu a iniciace obchodu. Údaje jsou uchovávány za účelem plnění a zpracování objednávek, které u nás byly zadány, jakož i pro účely dokumentace a archivace podle obchodních a daňových zákonů. Záznamy ze záznamů v systému ERP, podpisy z e-mailů a dokumentů. Zpracování vašich údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b,c,f EU-DS-GVO.

Příjemci (kategorie) osobních údajů

 • Veřejné orgány, které získávají údaje na základě zákonných předpisů:
  Finanční úřady
 • Interní oddělení zapojená do provádění příslušných obchodních procesů:
  Management, administrativa, účetnictví, controlling, výroba, konstrukce, projektové oddělení, dokumentace, prodej, doprava (logistika), nákup, inženýrství a IT.
 • Externí subjekty (smluvní partneři), pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Externí dodavatelé (servisní společnosti) v souladu s čl. 28 DSGVO, kteří zpracovávají údaje naším jménem:
  Poskytovatel IT služeb, poskytovatel softwaru, společnost zabývající se likvidací odpadu.
 • Jiné externí subjekty: společnosti patřící do skupiny nebo jiné externí subjekty pro plnění výše uvedených účelů, pokud s tím dotčená osoba písemně souhlasí, je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo je předání přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu:
  Úvěrová instituce, daňový poradce, daňový a mzdový auditor, Creditreform, právník, celní úřad.

Převod do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Doba uložení / vymazání

Podle zákonné doby uchovávání:

 • 10 let pro roční účetní závěrky, počáteční stavy, obchodní a podnikatelské knihy, záznamy, pracovní pokyny, organizační dokumenty, faktury a účetní doklady (HGB, AO, EStG, KStG, GewStG, UStG, AktG, GmbHG, GenG).
 • 6 let pro obchodní a podnikatelské dopisy a další dokumenty (HGB, BGB).
 • 30 let pro vykonatelné tituly, promlčecí lhůty podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB).

Následující údaje budou vymazány v souladu s čl. 17 DS GVO, jestliže

 • uložení dat již není nutné,
 • subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů,
 • údaje byly zpracovány protiprávně,
 • existuje právní povinnost výmazu podle práva EU nebo vnitrostátního práva.

Omezení zpracování podle článku 18

Pokud v případě neautomatizovaného zpracování údajů není výmaz možný nebo je možný pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí vzhledem ke zvláštní povaze uložení a zájem subjektu údajů na výmazu je třeba považovat za omezený, právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů a povinnost správce vymazat osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 se kromě výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 neuplatní. V takovém případě se výmaz nahradí omezením zpracování podle článku 18 nařízení (EU) 2016/679. První a druhá věta se nepoužijí, pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně.

Práva subjektu údajů

 • Informace o údajích, které jsou o vás uchovávány (čl. 15 DSGVO) Zejména
  můžete požádat o informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně o smysluplné informace o jeho podrobnostech.
 • Oprava - v případě zpracování nepřesných osobních údajů (čl. 16 DSGVO)
 • Výmaz a omezení, jakož i námitka proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 DSGVO)
 • Právo na přenos údajů (čl. 20 DSGVO)
  Obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich přenos k jinému správci.
 • Odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 DSGVO)
  To má za následek, že v budoucnu již nemůžeme pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu.
 • Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu (čl. 77 DSGVO) 
  Příslušným dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je:
  Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů, Promenade 18, 91522 Ansbach.

Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.

Právo odvolat souhlas

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) má každý subjekt údajů právo kdykoli a bez újmy pro sebe odvolat jednotlivé nebo všechny udělené souhlasy, např. pro plnění smlouvy, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Odvolání souhlasu a námitky zašlete písemně na adresu:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Strasse 25, 90431 Norimberk, Německo
datenschutzwiegelde

Automatizované rozhodování a profilování

Nepoužívají se žádné automatizované postupy rozhodování podle čl. 22 DSGVO ani jiná profilovací opatření čl. 4 č. 4 DSGVO.

Povinnost aktualizace a změny těchto informací podle čl. 13 a čl. 14 DSGVO

Tato informační povinnost v oblasti ochrany údajů je v současné době platná a má status říjen 2020.

Tyto informace může být nutné změnit mimo jiné v důsledku změn právních nebo úředních požadavků. Aktuální informační povinnost o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli vyvolat a vytisknout na webové stránce https://wiegel.cz/gdpr/#prodej.

Povinnost informovat dodavatele podle čl. 13 a čl. 14 DSGVO

Naposledy aktualizováno: 20.05.2022
 

Zpracovatelé dat

Jméno a kontaktní údaje správce údajů

  WIEGEL Aitrach Feuerverzinken GmbH
  An der Chaussee 5, 88319 Aitrach
  DIČ DE279209786, Registergericht Ulm HRB 726914
  whf.infowiegelde

  WIEGEL Bodelshausen Feuerverzinken GmbH
  Höfelstraße 11 - 13, 72411 Bodelshausen
  DIČ DE813316241, Registergericht Stuttgart HRB 382265
  wof.infowiegelde

  WIEGEL Bopfingen Feuerverzinken GmbH
  Carl-Zeiss-Straße 7, 73441 Bopfingen
  DIČ DE144638082, Registergericht Ulm HRB 520059
  wpf.infowiegelde

  WIEGEL Breitengüßbach Feuerverzinken GmbH
  Industriering 23 , 96149 Breitengüßbach
  DIČ DE813328769, Registergericht Bamberg HRB 4519
  wbf.infowiegelde

  WIEGEL Denkendorf Feuerverzinken GmbH
  Alemannenstraße 12, 85095 Denkendorf
  DIČ DE279209794, Registergericht Ingolstadt HRB 6054
  wdf.infowiegelde

  TKS Telekommunikationsbau Services GmbH
  Bahnhofstraße 7, 39307 Genthin, OT Dretzel
  DIČ DE264857935, Registergericht Stendal HRB 8796
  infotks-dretzelde

  WIEGEL Eching Feuerverzinken GmbH
  Dieselstraße 31, 85386 Eching
  DIČ DE813316225, Registergericht München HRB 139871
  wef.infowiegelde

  WIEGEL Essenbach Feuerverzinken GmbH
  Siemensstraße 15, 84051 Essenbach
  DIČ DE279209809, Registergericht Landshut HRB 8598
  wsf.infowiegelde

  WIEGEL Feuchtwangen Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Landersfeld 104, 91555 Feuchtwangen
  DIČ DE147635012, Registergericht Ansbach HRA 4061
  wff.infowiegelde

  WIEGEL Graben Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Zeppelinstraße 4, 86836 Graben
  DIČ DE132907842, Registergericht Augsburg HRA 18275
  waf.infowiegelde

  WIEGEL Großostheim Feuerverzinken GmbH
  Bauhofstraße 21, 63762 Großostheim
  DIČ DE813321056, Registergericht Aschaffenburg HRB 8229
  sgf.infowiegelde

  WIEGEL Grüna Feuerverzinken GmbH
  Mittelbacher Straße 11, 09224 Chemnitz, OT Grüna
  DIČ DE813316268, Registergericht Chemnitz HRB 19212
  wgf.infowiegelde

  WIEGEL Günzburg Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Kimmerle-Ring 3, 89312 Günzburg
  DIČ DE259908772, Registergericht Memmingen HRA 11631
  wzf.infowiegelde

  WIEGEL Ichtershausen Feuerverzinken GmbH
  Industriestraße 5, 99334 Amt Wachsenburg / GWG Thörey
  DIČ DE813312682, Registergericht Jena HRB 112004
  wif.infowiegelde

  WIEGEL Isseroda Pulverbeschichten GmbH & Co KG
  OT Isseroda, Troistedter Weg 13, 99428 Grammetal
  DIČ DE133499487, Registergericht Jena HRA 102476
  wip.infowiegelde

  WIEGEL Jena Feuerverzinken GmbH
  Göschwitzer Straße 44, 07745 Jena
  DIČ DE279209817, Registergericht Jena HRB 507062
  wjf.infowiegelde

  WIEGEL Kittlitz Feuerverzinken GmbH
  Am Flössel 8 / Gewerbepark, 02708 Löbau, OT Kittlitz
  DIČ DE813328785, Registergericht Dresden HRB 20308
  wkf.infowiegelde

  WIEGEL Lauchhammer Feuerverzinken GmbH
  Salzseestraße 1-5, 01979 Lauchhammer
  DIČ DE813316209, Registergericht Cottbus HRB 6409 CB
  wlf.infowiegelde

  WIEGEL Neuwied Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Rudolf-Diesel-Straße 9, 56566 Neuwied
  DIČ DE811628993, Registergericht Montabaur HRA 11827
  wwf.infowiegelde

  WIEGEL Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Brauereistraße 16, 68723 Plankstadt
  DIČ DE319066575, Registergericht Mannheim HRA 708276
  wfp.infowiegelde

  WIEGEL Plattling Feuerverzinken GmbH
  Pankofen Mühle 2, 94447 Plattling
  DIČ DE813312658, Registergericht Deggendorf HRB 2359
  kpf.infowiegelde

  WIEGEL Parey GmbH & Co KG
  Hans-Wiegel-Straße 1, 39319 Jerichow, OT Redekin
  DIČ DE132518009, Registergericht Stendal HRA 2639
  infowiegel-pareyde

  WIEGEL Rheinau Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Im Kirchkopf 6, 77866 Rheinau
  DIČ DE262522469, Registergericht Freiburg HRA 701198
  wuf.infowiegelde

  WIEGEL Trusetal Feuerverzinken GmbH
  Im Beierstal 9, 98596 Brotterode-Trusetal
  DIČ DE813321048, Registergericht Jena HRB 305902
  wtf.infowiegelde

  WIEGEL Zittau Korrosionsschutz GmbH
  Dittelsdorfer Straße 8, 02763 Zittau
  DIČ DE158000561, Registergericht Dresden HRB 5527
  ksz.infowiegelde

  WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
  Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE133499157, Registergericht Nürnberg HRA 10226
  infowiegelde

  WIEGEL Management & Consulting GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE249753197, Registergericht Nürnberg HRB 22712
  WMC.infowiegelde

  WIEGEL Innovation und Technologie GmbH
  Hans-Bunte-Str. 25, 90431 Nürnberg
  DIČ DE323265758, Registergericht Nürnberg HRB 35860
  WIT.infowiegelde

  WIEGEL Höchstadt Feuerverzinken GmbH & Co KG
  Etzelskirchener Straße 5, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  DIČ DE288639603, Registergericht Fürth HRA 10132
  wmf.infowiegelde

  PBH Pulverbeschichtung Höchstadt GmbH
  Etzelskirchener Straße 7, 91315 Höchstadt a.d.Aisch
  DIČ DE304615128, Registergericht Fürth HRB 15363
  infopbh-pulverde

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Rámec zpracování a původ dat

Účel a právní základ zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a, b, c, f DSGVO

Údaje o dodavateli:

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány nebo používány za účelem plnění nabídek, potvrzení objednávek, faktur, objednávání zboží a služeb a udržování obchodního kontaktu a informací ze strany dodavatele (čl. 6 odst. 1 písm. a, b, f EU-DSGVO). Kromě toho můžeme vaše údaje zpracovávat také za účelem výkonu domovských práv (kamerový dohled nad veřejnými prostory podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO ve spojení s. § 26 Abs.1 BDSG-neu. Kromě toho existuje zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje, např. kvůli požadavkům daňového práva (čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice EU-DS-GVO).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Hlavní kategorie údajů jsou:

 • Název
 • Adresa
 • Kontaktní údaje kontaktních osob ve společnosti (jméno, příjmení)
 • Komunikační údaje (telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa, faxové číslo).
 • Číslo zákazníka a údaje o objednávce a dodání pro účely zahájení řízení.
 • Údaje o objednávkách a smlouvách,
 • fakturační a platební údaje

Původ (zdroj) dat

Uložené údaje byly shromážděny v rámci našeho smluvního vztahu a pro iniciaci smluv i jednotlivých objednávek, nebo vznikly v rámci obchodního vztahu a iniciace obchodu. Údaje jsou uchovávány za účelem plnění a zpracování objednávek, které u nás byly zadány, jakož i pro účely dokumentace a archivace podle obchodních a daňových zákonů.

Příjemci (kategorie) osobních údajů

 • Veřejné orgány, které získávají údaje na základě zákonných předpisů:
  Finanční úřady
 • Interní oddělení zapojená do provádění příslušných obchodních procesů:
  Management, účetnictví, controlling, výroba, dokumentace, konstrukce, projektové oddělení, prodej, nákup, technologie a IT
 • Externí subjekty (smluvní partneři), pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy. Externí dodavatelé (servisní společnosti) v souladu s čl. 28 DSGVO, kteří zpracovávají údaje naším jménem:
  Externí poskytovatel IT služeb, poskytovatel softwaru, společnost zabývající se likvidací odpadu
 • Jiné externí subjekty: společnosti patřící do skupiny nebo jiné externí subjekty pro plnění výše uvedených účelů, pokud s tím dotčená osoba písemně souhlasí, je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo je předání přípustné z důvodu převažujícího oprávněného zájmu:
  Úvěrová instituce, daňový poradce, daňový a mzdový auditor, Creditreform, právník, celní úřad

Převod do třetích zemí

Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Doba uložení / vymazání

 • 10 let pro roční účetní závěrky, počáteční stavy, obchodní a podnikatelské knihy, záznamy, pracovní pokyny, organizační dokumenty, faktury a účetní doklady (HGB, AO, EStG, KStG, GewStG, UStG, AktG, GmbHG, GenG).
 • 6 let pro obchodní a podnikatelské dopisy a další dokumenty (HGB, BGB).
 • 30 let pro vykonatelné tituly, promlčecí lhůty podle §§ 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB).

Následující údaje budou vymazány podle čl. 17 DS GVO:

 • Pokud již není nutné data uchovávat.
 • Pokud subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním údajů.
 • Pokud byly údaje zpracovány protiprávně
 • Pokud existuje zákonná povinnost výmazu podle právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů.

Omezení zpracování podle článku 18

Pokud v případě neautomatizovaného zpracování údajů není výmaz možný nebo je možný pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí vzhledem ke zvláštní povaze uložení a zájem subjektu údajů na výmazu je třeba považovat za omezený, právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů a povinnost správce vymazat osobní údaje podle čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 se kromě výjimek uvedených v čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 neuplatní. V takovém případě se výmaz nahradí omezením zpracování podle článku 18 nařízení (EU) 2016/679. První a druhá věta se nepoužijí, pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně.

Práva subjektu údajů

 • Informace o údajích, které jsou o vás uchovávány (čl. 15 DSGVO)
  Zejména můžete požádat o informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně o smysluplné informace o jeho podrobnostech.
 • Oprava - v případě zpracování nepřesných osobních údajů (čl. 16 DSGVO)
 • Výmaz a omezení, jakož i námitka proti zpracování (čl. 17, 18 a 21 DSGVO)
 • Právo na přenos údajů (čl. 20 DSGVO),
  získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich přenos k jinému správci.
 • Odvolání souhlasu (čl. 7 odst. 3 DSGVO)
  To má za následek, že v budoucnu již nemůžeme pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu.
 • Právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu (čl. 77 DSGVO) 
  Příslušným dozorovým úřadem pro ochranu osobních údajů je:
  Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou údajů, Promenade 18, 91522 Ansbach

Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.

Právo odvolat souhlas

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) má každý subjekt údajů právo kdykoli a bez újmy pro sebe odvolat jednotlivé nebo všechny udělené souhlasy, např. pro plnění smlouvy, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Odvolání souhlasu a námitky zašlete písemně na adresu:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Strasse 25, 90431 Norimberk, Německo 
datenschutzwiegelde

Automatizované rozhodování a profilování

Nepoužívají se žádné automatizované postupy rozhodování podle čl. 22 DSGVO ani jiná profilovací opatření čl. 4 č. 4 DSGVO.

Povinnost aktualizace a změny těchto informací podle čl. 13 a čl. 14 DSGVO

Tato informační povinnost v oblasti ochrany údajů je v současné době platná a má status říjen 2020.

Tyto informace může být nutné změnit mimo jiné v důsledku změn právních nebo úředních požadavků. Aktuální informační povinnost o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli vyvolat a vytisknout na webové stránce https://wiegel.cz/gdpr/#nakupni.

Vaše ocel v dobrých rukách.