Informace o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno: 15.10.2020

1. Ochrany osobních údajů v kostce

Všeobecná upozornění

Následující informace vám poskytnou stručný přehled o tom, co se stane s Vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou takové údaje, pomocí kterých je možné Vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném níže.

Shromažďování údajů na našem webu

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na našem webu?
Zpracování údajů na tomto webu provádí jeho provozovatel.  Jeho kontaktní údaje naleznete v sekci Impressum na těchto webových stránkách.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Některé Vaše údaje shromažďujeme, pokud nám je poskytnete. Může se jednat například o údaje, které uvedete v kontaktním formuláři.
Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi informačními systémy při navštívení tohoto webu. Jedná se především o technické údaje (např. o internetovém prohlížeči, operačním systému nebo čase otevření stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na náš web.

K čemu používáme vaše údaje?
Část údajů je shromažďujeme proto, abychom zaručili bezchybné zobrazení našeho webu. Další údaje můžeme používat k analyzování Vašeho uživatelského chování. Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali a zpracovali Vaši žádost.

Jaká máte práva v souvislosti s vašimi údaji?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o zdroji, příjemci a účelu zpracování Vašich uložených osobních údajích. Kromě toho máte právo požadovat opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další otázky týkající se ochrany osobních údajů, můžete se kdykoli obrátit na adresu uvedenou v sekci Impressum na těchto našich webových stránkách. Kromě toho máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje externích dodavatelů

Při navštívení našeho webu může být statisticky vyhodnocováno Vaše uživatelské chování při jeho procházení. K tomuto účelu slouží především soubory cookie a takzvané analytické programy. Analýza Vašeho chování při procházení webu probíhá zpravidla anonymně; podle údajů o chování při procházení nelze zpětně určit konkrétní osobu. Toto analyzování můžete odmítnout nebo mu zamezit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecná upozornění a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.   

Pokud použijete tento web, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, pomocí kterých je možné Vás osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak a k jakému účelu údaje shromažďujeme.

Upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty) může vykazovat nedostatky v zabezpečení. Úplná ochrana Vašich údajů před přístupem třetích osob není možná.

Provozovatel těchto stránek nezamýšlí předávat Vaše osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci, není-li to zde výslovně uvedené.

Upozornění na odpovědného správce

Správcem odpovědným za zpracování údajů na tomto webu je:

WIEGEL Verwaltung GmbH & Co KG
Hans-Bunte-Straße 25, 90431 Nürnberg, Německo

Telefon: +49 911 / 3 24 20 - 200
E-mail: infowiegelde

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho operací, při nichž se zpracovávají osobní údaje, je možné provádět jen s Vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí, když nám zašlete e-mailem neformální zprávu o tomto odvolání. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení předpisů o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo na podání stížnosti u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro záležitosti související s právními předpisy o ochraně osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů spolkové země, ve které má náš podnik své sídlo.  Seznam těchto pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Taktéž se můžete obrátit na dozorový orgán Vaší země, přičemž pro Českou republiku je příslušný: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: postauooucz.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat sobě nebo třetí straně vydat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, a to v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jinému správci, provedeme ho pouze tehdy, pokud je technicky proveditelný.

Šifrování SSL, resp. TLS

Tento web používá z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu (například objednávek nebo dotazů, které nám jako provozovateli webu zašlete) šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že je na začátku adresy v prohlížeči místo „http://“ uvedeno „https://“, a také podle ikony zámku na řádku s adresou v prohlížeči.

Když je aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, nemohou třetí osoby číst údaje, která nám odesíláte.

Informace, omezení, výmaz

V rámci platných ustanovení právních předpisů máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o Vašich uložených osobních údajích, jejich zdroji a příjemci a také účelu zpracování údajů. Rovněž máte právo na opravu, omezení nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a také s dalšími dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete kdykoli obracet na naši adresu uvedenou v sekci Impressum na našich webových stránkách.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Tímto odmítáme využívání kontaktních údajů povinně zveřejněných v sekci Impressum na našich webových stránkách k zasílání reklamy a informačních materiálů, které si výslovně nevyžádáme. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací (například v podobě spamu) právní kroky.

3. Shromažďování údajů na našem webu

Soubory cookie

Některé stránky tohoto webu používají takzvané soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobí na Vašem počítači žádné škody a neobsahují viry. Soubory cookie zvyšují uživatelskou přívětivost, efektivitu a zabezpečení naší prezentace. Jedná se o drobné textové soubory, které se prostřednictvím webového prohlížeče ukládají do Vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, je takzvaně relační („session cookies“). Po skončení Vaší návštěvy se automaticky odstraní. Další soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je neodstraníte, či do uplynutí stanovených lhůt (viz dále). Tyto soubory cookie nám umožňují při další návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč.

Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o vytváření souborů cookie, příp. aby k uložení každého jednotlivého souboru cookie žádal o Váš souhlas. V prohlížeči můžete dále nastavit výjimky pro ukládání souborů cookie nebo jejich ukládání celkově zakázat a také aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. Deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu. Soubory cookie, které jsou nutné k provádění operací na naší webové stránce (v rámci elektronické komunikace nebo k poskytování určitých, Vámi požadovaných funkcí), nevyžadují ke svému uložení Váš souhlas, neboť bez nich by nebylo možné technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb. Pokud se ukládají další soubory cookie (například soubory cookie k analyzování Vašeho chování při procházení našeho webu), těmito soubory se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů zabýváme zvlášť.

Protokoly na serveru

Poskytovatel stránek neshromažďuje a neukládá informace do takzvaných protokolů na serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje z kontaktního formuláře včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, ukládáme za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu nikomu nepředáváme.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá buď na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve vyřízení Vašeho požadavku (článek 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), nebo na základe plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření, souvisí-li Váš požadavek s naším vzájemným smluvním vztahem (článek 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Údaje, které uvedete do kontaktního formuláře, u nás zůstávají uložené do vyřízení Vašeho požadavku, nejdéle však do uplynutí 3 měsíců, či do uplynutí příslušných promlčecích lhůt vztahujících se na náš smluvní vztah, pokud tento účel zpracování odpadne. Kogentní ustanovení právních předpisů – zejména lhůty pro uchovávání dat – zůstávají nedotčeny.

4. Analytické nástroje

Matomo (dříve Piwik)

Tento web využívá funkce služby pro webovou analytiku Matomo. Poskytovatelem služby Matomo je společnost InnoCraft Ltd. („Matomo“), 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Tuto analytickou službu provádíme na našem vlastním webovém serveru, tedy žádné údaje nejsou předávány třetím osobám.

V rámci služby Matomo dochází k uložení Vaší IP adresy, ta je však před tímto uložením anonymizována. V rámci služby Matomo tak nedochází ke zpracování osobních údajů.

Služba Matomo využívá soubory cookies. Jedná se o textové soubory ukládané do vašeho počítače, které umožňují analyzovat Vaše používání tohoto webu. Za tímto účelem se anonymizované informace o užívání této webové stránky, vygenerované prostřednictvím souborů cookie, ukládají na náš server. Matomo cookies zůstanou na Vašem zařízení po dobu 30 dní. Informace vygenerované prostřednictvím souborů cookie o používání tohoto webu nejsou předávány třetím osobám. 

Před samotným uložením souborů cookie potřebných pro Matomo si od Vás vyžádáme souhlas k tomuto uložení, který můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat. V případě, že tento souhlas odvoláte (např. odpovídajícím nastavením svého prohlížeče), uloží se do Vašeho prohlížeče soubor zvaný opt-out-cookie, který zabrání, aby Matomo ukládal data o Vašem užívání našich webových stránek. Pokud následně vaše cookies smažete, bude to mít za následek, že dojde ke smazání i výše uvedené opt-out-cookie. Deaktivace Matomo cookies tak musí být při opětovné návštěvě naší stránky provedena opakovaně.  Upozorňujeme, že v případě zamezení ukládání cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu.

K odmítnutí ukládání Matomo cookies, či k opětovnému povolení jejich užívání, postupujte prosím buď výše popsaným způsobem, nebo klikněte na odkaz „Soubory cookie“ v patičce naší webové stránky.

5. Pluginy a nástroje

Mapy Google

Tento web využívá prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Jejím poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

K používání funkcí Mapy Google je nutné uložit Vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenášejí a ukládají na server společnosti Google v USA. Poskytovatel tohoto webu nemá na tento přenos dat vliv.

Službu Mapy Google používáme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace a snadného nalezení míst, která na webu uvádíme. Budou-li v rámci služby Mapy Google do Vašeho zařízení ukládány soubory cookie, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, tak před samotným uložením těchto souborů cookie si od Vás vyžádáme rovněž souhlas k tomuto uložení, který můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat. V případě, že tento souhlas odvoláte (např. odpovídajícím nastavením svého prohlížeče), uloží se do Vašeho prohlížeče soubor zvaný opt-out-cookie, který zabrání, aby se na Google přenášely a u něj ukládaly Vaše údaje. K odmítnutí ukládání cookies, či k opětovnému povolení jejich užívání, postupujte prosím buď výše popsaným způsobem, nebo klikněte na odkaz „Soubory cookie“ v patičce naší webové stránky.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs​​​​​​​

YouTube (s rozšířenou ochranou osobních údajů)

Tato webová stránka obsahuje videa ze stránky YouTube. Poskytovatelem stránky YouTube je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Využíváme službu YouTube s rozšířenou formou ochrany osobních údajů. Tato forma dle YouTube má za důsledek, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících na této webové stránce před tím, než shlédnou video umístěné na naší webové stránce a sdílené ze stránky YouTube. Předávání údajů na YouTube partnery nicméně není touto rozšířenou formou ochrany nutně vyloučeno, neboť YouTube může – nezávisle na tom, zdali se rozhodnete shlédnout YouTube video na naší webové stránce – navazovat spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile si pustíte YouTube video na naší webové stránce, naváže se spojení se servery služby YouTube. Při tom se serveru YouTube sdělí, které naše internetové stránky jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete pak službě YouTube přímo přiřadit Vaše chování při prohlížení k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zamezit odhlášením z Vašeho YouTube účtu.

Po spuštění YouTube videa na naší webové stránce mohou být dále na Vaše koncová zařízení ukládány soubory cookie. S pomocí těchto souborů může YouTube získat údaje o návštěvnících těchto webových stránek, přičemž tyto údaje mohou být mj. používány k vytvoření videostatistik, k vylepšení uživatelského komfortu a k zamezení podvodného chování. Půjde-li o cookies, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, tak před samotným uložením těchto souborů cookie si od Vás vyžádáme souhlas k tomuto uložení, který můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat.

Na dobu uložení souborů cookie třetích osob (Google) nemáme žádný vliv. Tyto cookies však můžete ze svého koncového zařízení kdykoliv smazat.

Po spuštění videa sdíleného z YouTube stránky může případně rovněž docházet k dalším procesům zpracování osobních údajů, na které však nemáme žádný vliv.

Službu YouTube využíváme v zájmu atraktivního zobrazení naší internetové prezentace. Další informace o ochraně osobních údajů u YouTube naleznete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů pod tímto odkazem:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Vaše ocel v dobrých rukách.