Aktivní ochrana životního prostředí

Vlastní odpovědnost ve prospěch životního prostředí

Hovoříme-li o „aktivní ochraně životního prostředí“,

myslíme tím odpovědné jednání ve prospěch životního prostředí dříve, než jsme k tomu donuceni zákonnými nařízeními. Naše aktivity jsou konkrétně založeny na třech pilířích:


  1. Nově budované závody jsou navrhovány naším vlastním plánovacím oddělením. Některé části zařízení přitom vyvíjíme sami nebo ve spolupráci s výrobci, abychom vždy měli k dispozici tu nejlepší možnou techniku. Starší závody jsou důsledně dovybavovány a modernizovány.


  2. Pouze průběžná kontrola umožňuje dodržování norem týkajících se ochrany životního prostředí. Intervaly kontrol mnoha našich částí zařízení jsou kratší než intervaly požadované zákonem. Ověřený systém environmentálního managementu EMAS nám potvrzuje dodržování všech relevantních právních předpisů.


  3. Dobře vyškolení a motivovaní zaměstnanci výraznou měrou přispívají k ekologické výrobě a bezpečnosti práce

Příklady z oblasti techniky zařízení:

Čištění odpadního vzduchu ze zinkovací linky

Čištění odpadního vzduchu ze zinkovací linky

Při žárovém zinkování vzniká nad zinkovou lázní kouř a prach. Díky uzavřenému opláštění pece a výkonnému odsávání a filtrování odpadního vzduchu se tyto zbytky nedostanou do okolního vzduchu, ale jsou odfiltrovány a shromažďovány. Zbytky na jednu stranu slouží jako zdroj pro recyklaci procesních chemikálií, na druhou stranu z nich lze získat zpět kovový zinek. Vznikají tak uzavřené koloběhy látek systému žárového zinkování. více

Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu

Čištění odpadního vzduchu z linky pro předúpravu

V lince pro předúpravu je ocel chemicky ošetřena. V jednotlivých lázních v řadě za sebou jsou ponorem postupně odstraněny ulpělé tuky, oleje, rez a okuje a naneseno tavidlo pro zlepšení smáčivosti při ponořování do zinkové lázně. Nad lázněmi vznikají výpary z obsažených látek. Díky uzavřenému opláštění a nepřetržitému odsávání a čištění odpadního vzduchu zabraňujeme znečišťování okolního vzduchu. více

Zpětné využití zbytkového tepla při vytápění zinkovací vany

Zpětné využití zbytkového tepla při vytápění zinkovací vany

V oblasti vyhřívání zinkovací pece panují teploty okolo 550 °C. Místo toho, aby bylo toto teplo nevyužité vypouštěno komínem do okolního vzduchu, je u našich zinkovacích pecí vedeno přes výměník tepla a používáno například jako procesní teplo pro vytápění van pro předúpravu a kancelářských prostor. Teplota v komíně činí již jen 80 až 100 °C. Zacházíme tak šetrně s topnou energií a méně zatěžujeme životní prostředí. více

Vaše ocel v dobrých rukách.