Proč to děláme

Proč ve firmě WIEGEL investujeme do ekologické techniky
a efektivního využívání zdrojů

Vnuci zakladatele firmy Hanse Wiegela,

 Alexander a Michael Hofmannovi, kteří firmu WIEGEL jako majitelé a členové správní rady řídí již ve třetí generaci, v rozhovoru vysvětlují své pohnutky pro jejich angažovanost v oblasti ochrany životního prostředí:

Otázka: Firma Wiegel je ostatními často označována za průkopníka a vzor v oblasti ochrany životního prostředí při žárovém zinkování oceli. Co vedlo k tomu, že se firma Wiegel vydala touto cestou?

zaveden první velký ekologický zákon týkající se ochrany čistoty ovzduší. Firma Wiegel - tehdy ještě jako malá regionální firma - to jako jedna z mála brala hned od začátku velmi vážně, protože žárové zinkovny tenkrát patřily k podnikům, které životní prostředí znečišťovaly nejvíce. Bylo nám jasné, že to takto nemůže jít dál. Vlastně to tak musel vidět každý dlouhodobě smýšlející podnikatel. Dnes se tomu říká ‚trvale udržitelný rozvoj‘, ale není to nic nového.

v Norimberku zestárlo a muselo být nahrazeno. Čisté a ekologické procesy a zařízení - to byly tenkrát v našem oboru bohužel naprosto neznámé pojmy. Spustili jsme pilotní projekt s mnichovským Zemským úřadem pro ochranu životního prostředí a vyvinuli jsme naše technologie prostě sami.

Norimberku tak v roce 1990 vznikla nová linka pro žárové zinkování o délce 15,5 m - poprvé s kompletně opláštěnými pracovními úseky a uzavřenými okruhy a s nejmodernějšími technologiemi a inovacemi. Po zdolání několika dětských nemocí nám bylo jasné, že se nám nepodařilo vyřešit jen naléhavé ekologické problémy týkající se ochrany čistoty ovzduší, ale také výrazně zlepšit bezpečnost, čistotu, pracovní podmínky, efektivitu, produktivitu a údržbu nových a velmi drahých zařízení. Vyřešení ekologických problémů nás výrazně posunulo dopředu i ekonomicky.

stejný typ zařízení o střední velikosti se zinkovací vanou o délce 7 m v Breitengüßbachu u Bambergu. Byla tak vytvořena základní inovace pro skutečně pozoruhodný rozvoj naší firmy.

výzev ochrany životního prostředí v ekologická a ekonomická zlepšení je tedy jedním ze základních faktorů našeho dlouhodobého úspěchu.“

Otázka: Krátkodobý úspěch jistě potěší, ale mnohem těžší je udržet se na špici dlouhodobě. Jak se to firmě Wiegel podařilo?

prvních úspěchů. Ve starých spolkových zemích jsme zastaralá zařízení nahradili novými a v nových spolkových zemích jsme postavili nová zařízení. Kromě toho jsme brzy investovali v České republice, která se po změně systému vydala novým směrem.

jsme se však důsledně a vytrvale rozvíjeli dále. Nikdy jsme nezůstali stát na místě. Být lepší je pro nás vždy důležitější než být větší! Výrobu jsme přestavěli na výrobu bez odpadních vod. Podrobně jsme zkoumali naše procesy a média a zoptimalizovali je, vytvořili jsme okruhy, přeměnili odpady na cenné látky, minimalizovali emise a výrazně jsme přitom snížili spotřebu surovin a energie. A díky tomu jsme stále hospodárnější a výkonnější.

, realizací a dalším rozvojem, jsme se důsledně řídili dále.

jsme téměř kompletně investovali do dalších zlepšení a do nových, čistých a efektivních zařízení. Skupina Wiegel je tak dnes - a to výhradně vlastními silami - přibližně 8x větší než před základní inovací v roce 1990.“

Otázka: Jaké jsou - stručně - hlavní důvody Vašeho úspěchu?

„Dlouhodobě a trvale usilujeme o to, abychom …

  • , ať už vyplývající z požadavků na ochranu životního prostředí nebo ze společenských či technických změn, nikdy neviděli jako břímě, ale vždy jako šanci na zlepšení.
  • pouštěli s rozumem, ale také se srdcem a nadšením.
  • , ako jsou úcta k domovu, společensky odpovědné jednání, poctivost a spolehlivost, aby stál člověk na prvním místě, abychom zaměstnance, zákazníky, dodavatele a všechny ostatní partnery brali vážně a abychom se přitom – pokud možno vždy - chovali férově,
  • nabídli dobré a bezpečné zaměstnání. Bezpečné ve dvojím ohledu: stálé a bez nebezpečí. Protože na bezpečnost práce klademe stejně velký důraz jako na ochranu životního prostředí.“

Otázka: A jak to bude dál?

Chceme se neustále zlepšovat - i v budoucnu - abychom vždy jednali hospodárně a šetrně k životnímu prostředí.

- ještě před uplynutím přechodné lhůty pro novou směrnici o průmyslových emisích, která předepisuje neustálou aktualizaci techniky - všechna naše stávající zařízení zmodernizujeme nebo je kompletně nahradíme novými zařízeními. Tím zajistíme naši budoucnost nejlépe.

plný změn a výzev, a tím i šancí, kterých je třeba se chopit. S rozumem, srdcem a potěšením. Protože: úspěch přináší potěšení a potěšení je základem úspěchu.“

Otázka: A co doporučujete - na základě Vašich zkušeností - jiným podnikatelům?

Jděte svou cestou, jako jsme my šli tou svojí, jak jsme ji právě popsali. Postavte se čelem k Vaší odpovědnosti za Vaši firmu a Vaše zaměstnance, a také za naše životní prostředí a naši společnost. Můžete se tak dopracovat k velkému úspěchu. A čiňte potřebné nejen pro sebe, ale i pro naši společnost a naše životní prostředí. To přináší potěšení.“

Vaše ocel v dobrých rukách.